دوربین مداربسته دید در شب

تمامی دوربین های مداربسته امروزه مجهز به مادون قرمز یا دید در شب میباشند به اینصورت که با تاریک شدن هوا مادون قرمز دوربین روشن میشود و تصاویر تبدیل به سیاه و سفید میشود . نکته ای که در این دوربین ها خیلی مهم است قدرت مادون قرمز و نوع آن است . حتما توجه داته باشید عملکرد دید در شب به اینصورت است که دوربین اشعه مادون قرمز از خود پرتاب میکند و مادون قرمز بعد از برخورد با اجسام به دوربین برمیگردد و تصویر را به شما نشان میدهد .